September 2019 Holidays In India
List of India holidays in September 2019

September 2019
Date Day Holiday Where
September-1 Sunday Tithi of Srimanta Shankar Dev Assam
(Bank Holidays)
September-1 Sunday Tithi of Srimanta Shankar Dev Assam
(Public Holidays)
September-2 Monday Ganesh Chaturthi Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra, Odisha
(Bank Holidays)
September-2 Monday Ganesh Chaturthi Goa
(Industrial Holidays)
September-2 Monday Ganesh Chaturthi Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra, Odisha, SEBI
(Public Holidays)
September-2 Monday Ganesh Chaturthi Chandigarh, India
(Restricted Holidays)
September-2 Monday Varsiddhi Vinayak Vrat Karnataka
(Bank Holidays)
September-2 Monday Varsiddhi Vinayak Vrat Karnataka
(Public Holidays)
September-2 Monday Vinayaka Chaturthi Telangana
(Bank Holidays)
September-2 Monday Vinayaka Chaturthi Tamil Nadu, Telangana
(Public Holidays)
September-2 Monday Vinayakar Chaturthi Tamil Nadu
(Bank Holidays)
September-3 Tuesday Ganesh Chaturthi Day 2nd Goa
(Bank Holidays)
September-3 Tuesday Ganesh Chaturthi Day 2nd Goa
(Public Holidays)
September-3 Tuesday Nuakhai Odisha
(Bank Holidays)
September-3 Tuesday Nuakhai Odisha
(Public Holidays)
September-9 Monday Muharram Odisha
(Bank Holidays)
September-9 Monday Muharram Kerala, Odisha
(Public Holidays)
September-10 Tuesday First Onam Kerala
(Bank Holidays)
September-10 Tuesday First Onam Kerala
(Public Holidays)
September-10 Tuesday Moharram Andhra Pradesh
(Public Holidays)
September-10 Tuesday Muharram Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal
(Bank Holidays)
September-10 Tuesday Muharram Bihar, Delhi, Himachal Pradesh, India, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, SEBI, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal
(Public Holidays)
September-10 Tuesday Muharram Chandigarh, Haryana
(Restricted Holidays)
September-10 Tuesday Muharram * Telangana, Uttar Pradesh
(Public Holidays)
September-10 Tuesday Muhurram India Post Office
(Public Holidays)
September-11 Wednesday Onam India, Karnataka
(Restricted Holidays)
September-11 Wednesday Thiruvonam Kerala
(Bank Holidays)
September-11 Wednesday Thiruvonam Kerala
(Public Holidays)
September-12 Thursday Anatpadmanabha Vrat Karnataka
(Restricted Holidays)
September-12 Thursday Third Onam Kerala
(Public Holidays)
September-13 Friday Fourth Onam Kerala
(Public Holidays)
September-13 Friday Shree Narayan Guru Jayanti Kerala
(Bank Holidays)
September-17 Tuesday Shree Vishwakarma Jayanti Karnataka
(Restricted Holidays)
September-18 Wednesday Biswakarma Puja Tripura
(Restricted Holidays)
September-21 Saturday Shree Narayan Guru Samadhi Day Kerala
(Public Holidays)
September-21 Saturday Shree Narayana guru Samadhi Day Kerala
(Bank Holidays)
September-23 Monday Shaheed Divas Haryana
(Public Holidays)
September-28 Saturday Bathukamma Starting Day Telangana
(Public Holidays)
September-28 Saturday Mahalaya West Bengal
(Bank Holidays)
September-28 Saturday Mahalaya Odisha, West Bengal
(Public Holidays)
September-28 Saturday Mahalaya Amaavashya Karnataka
(Bank Holidays)
September-28 Saturday Mahalaya Amaavashya Karnataka
(Public Holidays)
September-29 Sunday Maharaj Agarsain Jayanti Punjab
(Public Holidays)
September-29 Sunday Maharaja Agrasen Jayanti Haryana
(Public Holidays)
September-29 Sunday Mera Chaoren Houba of Laingthou Sanamhi Manipur
(Bank Holidays)
September-29 Sunday Mera Chaoren Houba of Laingthou Sanamhi Manipur
(Public Holidays)
September-30 Monday Jananeta Irawat Birthday Manipur
(Public Holidays)